Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
       HOME  >  학교소개  >  역대성직자     
 
     
  • 역대 총재
  • 역대 원장
  • 역대 재직 성직자
초 대 (관할교구장) 노 기 남   대주교 1958.10.20  ~  1968.10.15  재임
2  대 (운영위원장) 한 공 열   대주교 1968.10.16  ~  1973.03.29  재임
3  대 (운영위원장) 정 진 석   주  교 1973.03.30  ~  1973.10.18  재임
4  대 김 수 환   추기경 1973.10.19  ~  1998.06.28  재임
5  대 정 진 석   추기경 1998.06.29  ~  2012.06.24  재임
6  대 염 수 정   추기경 2012.06.25  ~   현재
초 대(설립자) 조 인 원  신부 1958.10.20  ~  1964.05.13  재임
2 대 이 상 훈  신부 1964.05.14  ~  1985.08.29  재임
3 대 류 병 일  신부 1985.08.30  ~  1990.08.31  재임
4 대 김 성 태  신부 1990.09.01  ~  1999.03.04  재임
5 대 김 준 철  신부 1999.03.05  ~  2000.09.18  재임
6 대 김 광 식  신부 2000.09.19  ~  2002.09.30  재임
7 대 이 기 락  신부 2002.10.01  ~  2009.02.16  재임
8 대 김 진 태  신부 2009.02.17  ~  2016.02.15  재임
9 대 최 승 정  신부 2016.02.16  ~  2020.08.31  재임
유 재 국  신부 1972.03.02  ~  1980.09.30  재직
김 동 찬  신부 1977.01.15  ~  1978.02.10  재직
조 군 호  신부 1978.03.02  ~  1980.09.25  재직
이 기 정  신부 1980.10.16  ~  1984.02.09  재직
이 성 만  신부 1986.08.29  ~  1989.10.27  재직
김 웅 태  신부 1989.10.28  ~  1992.10.08  재직
유 토마스 신부 1995.09.20  ~  1999.09.30  재직
남 덕 희  신부 2001.01.09  ~  2004.09.21  재직
김 진 태  신부 2001.10.05  ~  2016.02.15  재직
김     현  신부 2004.09.21  ~  2004.12.03  재직
오 창 석  신부 2004.12.03  ~  2006.11.21  재직
양 해 룡  신부 2006.11.21  ~  2008.12.09  재직
심 흥 보  신부 2009.02.17  ~  2011.02.21  재직
이 동 호  신부 2009.02.17  ~  2012.02.21  재직
우 연 호  신부 2011.02.22  ~  2013.08.26  재직
조 승 환  신부 2013.08.27  ~  2017.08.28  재직
백 종 연  신부 2013.08.27  ~  2015.08.28  재직
김     현  신부 2017.08.29  ~  2019.02.11  재직
김 영 식  신부 2019.02.12  ~  2020.08.31  재직